Breng aansprakelijkheidsrisico goed in kaart

Breng aansprakelijkheidsrisico goed in kaart

Volgens de Arbowet bent u als werkgever verantwoordelijk voor de omstandigheden waaronder uw werknemers hun werk doen. U kunt aansprakelijk gesteld worden als zij schade oplopen door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Hoe verzekert u dat risico?

Bij een bedrijfsongeval of een beroepsziekte kan een medewerker materiële schade oplopen. Dat is schade die in geld is uit te drukken. Naast schade aan spullen zoals kapotte kleding of een gebroken bril, kan dat lichamelijk letsel zijn zoals brandwonden of een gebroken been. Ook voor psychische schade bijvoorbeeld door een burnout als gevolg van te hoge werkdruk kunt u aansprakelijk gesteld worden. Als u aansprakelijk bent, betaalt u een vergoeding voor herstel of vervanging van beschadigde goederen, voor zorgkosten of voor de inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid.

Immateriële schade

Daarnaast kan een rechter bepalen dat u immateriële schade vergoedt in de vorm van smartengeld. Immateriële schade ontstaat door verdriet, smaad of geestelijk gemis. Dat kan bijvoorbeeld als iemand in zijn eer of goede naam is geschaad, pijn heeft geleden of levensvreugde heeft gemist. Meestal wijst de rechter geen smartengeld toe als er niet tegelijkertijd sprake is van materiële schade.

Ook voor productaansprakelijkheid

Schade als gevolg van een ongeval of een beroepsziekte wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze verzekering dekt niet alleen uw werkgeversaansprakelijkheid voor vaste werknemers, maar ook voor stagiairs en ingehuurde krachten. Daarnaast dekt de verzekering productaansprakelijkheid voor schade aan derden door gebreken aan producten die uw organisatie fabriceert, behandelt, bewerkt, importeert of exporteert.

Risicoanalyse en verzekeringsadvies

Een AVB is niet verplicht, maar behoort absoluut tot de basisverzekeringen van elke onderneming. In alle sectoren kunnen werknemers immers schade oplopen waarvoor de werkgever aansprakelijk gesteld wordt. Wel zijn de aansprakelijkheidsrisico’s per branche verschillend. Daarom is het voor iedere organisatie belangrijk om een risicoanalyse te maken. Wij helpen u daar graag bij en gaan samen met u na wat de algemene en branchespecifieke risico’s zijn en welke schade werknemers kunnen oplopen, zowel materieel als immaterieel. Op basis van de analyse adviseren wij u over de dekking van uw AVB en eventueel gewenste aanvullende dekkingen.

Risicoanalyse is continu proces

De kans is groot dat u ooit een AVB heeft afgesloten. Maar het aansprakelijkheidsrisico is afhankelijk van uw bedrijfsomstandigheden en die kunnen steeds veranderen. Het is daarom niet voldoende om een AVB af te sluiten. Een continue risicoanalyse blijft nodig om de kansen op schade, alsmede de omvang en de oorzaken van risico’s systematisch en regelmatig te inventariseren en evalueren. Neem contact op met ons kantoor. Wij nemen dan graag uw bestaande AVB onder de loep, adviseren over verbeteringen en gaan bij elke verandering in uw bedrijf na wat de gevolgen zijn voor uw dekking.Schade melden
Afspraak maken
Polissen